Integritetspolicy

 Vi behandlar dina personuppgifter när du …

 

  • söker lediga tjänster eller vill lämna ditt intresse för anställning hos oss
  • är anställd hos oss
  • är leverantör till oss
  • är kund till oss
  • söker kontakt med oss i övrigt, till exempel via telefon, mail eller besök hos oss

 

Med behandling av personuppgifter menar vi i denna Integritetspolicy allt som vi gör med dina personuppgifter, det kan exempelvis vara genom att vi samlar in informationen, registrerar den i våra system samt att vi lagrar/arkiverar informationen.

Vad är syftet med att vi använder personuppgifter?

Orsaken till att vi behandlar personuppgifter om dig är framförallt för att administrera fakturering och avtal.

När du är representant från en organisation kan vi även spara information om din befattning och andra uppgifter som är kopplat till din roll.

Om du är besökare på någon av våra byggarbetsplatser samlar vi utöver ditt namn även information om din närmast anhörig. Detta gör vi strikt ur ett säkerhetsperspektiv.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter under den tid som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för insamlandet eller om annan lag kräver det. Det innebär att vi gallrar dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning.

 

Säkerhet

Vi är måna om att information om dig inte sprids till obehöriga och jobbar därför kontinuerligt med säkerhet.

Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter, vi samlar inte in mer uppgifter än vad vi behöver.

Samtycke

Genom att du skickar en beställning till oss godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas enligt denna policy.

Dina rättigheter gentemot oss

Behandling av personuppgifter ska alltid ske enligt gällande lag. Den lag som gäller är den så kallade dataskyddsförordningen, en europeisk förordning som gäller på inom hela EU. Dataskyddsreformen ger dig följande rättigheter:

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, genom ett registerutdrag. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Se nedan kontaktuppgifter.

Du har också rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade. Vi kan inte radera vissa personuppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Du har alltid även rätt att inge klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Uppdateringar och förändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår hemsida www.elfvins.se.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vårt arbete med dina personuppgifter, eller om du vill få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, personuppgifter rättade eller raderade är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig.